• Mekong Chula

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสถานการณ์ความเป็นเมืองและความเหลื่อมล้ำในเมียนมา

อนรรฆ พิทักษ์ธานิน:เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือที่หลายคนคุ้นหูกันว่า SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกของสหประชาชาติ ที่ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันรับรองตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ทั้งนี้ แต่ละประเทศจำเป็นที่จะต้องวางกรอบ กำหนดแนวทาง จัดทำรายงานข้อมูลและตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย [169 เป้าประสงค์ (Target) 230 ตัวชี้วัด (indicator)] ที่ครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนทางการพัฒนา

เมียนมา เป็นประเทศที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการจัดทำแผนงานและข้อมูลเพื่อการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ รายงาน SDG Indicator Baseline Report for Myanmar โดย Central Statistical Organization ของเมียนมา และ UNDP ได้ชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบัน (2017) การพัฒนาทางด้านสถิติและการเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ข้อมูลประมาณร้อยละ 60 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสามารถค้นหาและวิเคราะห์ได้

ทั้งนี้ สถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบันของเมียนมา จากรายงาน SDG Index and Dashboards 2018 ที่เกิดจากความร่วมมือของ Sustainable Development Solutions Network กับมูลนิธิ Bertelsmann Stiftung พบว่าเมียนมาถูกจัดอยู่ในอันดับ 114 จาก 156 ประเทศ ลดอันดับลงจากในปี 2017 ซึ่งอยู่อันดับที่ 110 แม้ว่าหลายเป้าหมายยังถูกประเมินไปในทิศทางที่ “แย่” หรือ “ค่อนข้างแย่” หากแต่ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือค่อนข้างดีขึ้น ยกเว้นเป้าหมายที่ 15 (SDGs 15: Life on Land) อันว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีแนวโน้มที่ “แย่ลง”


หากพิจารณาสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและความเป็นเมือง จากเป้าหมายและเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการและสามารถนำไปชวนขบคิดต่อไป ตัวอย่างเช่น สัดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในสลัมหรือชุมชนแออัดของเมียนมาสูงถึงร้อยละ 41 ของประชากรในเขตเมือง เทียบกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้อยละ 27.4 และสัดส่วนประชากรในสลัมของโลก ร้อยละ 29.7 (ตัวชี้วัด 11.1) ค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา สุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคม มีสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของงบประมาณประจำปี (ตัวชี้วัด 1.a.2) ประชากรที่อยู่ภายใต้คุ้มครองของประกันสุขภาพหรือระบบสาธารณสุขอยู่ที่ 15.1 ต่อ 1,000 คน หรือร้อยละ 1.51 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำมาก (ตัวชี้วัด 3.8.2) (SDG Indicator Baseline Report for Myanmar)


ข้ออมูลสถานการณ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมียนมาเหล่านี้ มิเพียงสะท้อนให้เห็นความสำเร็จหรือสถานะของเมียนมาภายใต้ SDGs เท่านั้น แต่ในอีกมุมหนึ่ง ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาและสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม รวมถึงประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ของเมียนมา ที่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในอนาคตของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในเมียนมาเองและประเทศใกล้ชิด


#mekongcurrent #จับกระแสแม่โขง #mekongchula

205 views

© 2019 by Mekong Studies Center