• Mekong Chula

New Yangon City Project การพัฒนาเมืองใหม่ของเมียนมาที่น่าจับตา

Updated: Jun 15

อนรรฆ พิทักษ์ธานิน :

New Yangon City Project

ที่มา : https://www.facebook.com/301638960320235/photos/pcb.562892614194867/562892230861572/?type=3&theater


การพัฒนาเมืองเป็นสิ่งที่หลายประเทศนำมาใช้เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เพราะการพัฒนาเมืองนำไปสู่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การจ้างงานจากการลงทุนโดยตรงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง ในทางเดียวกัน เมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่การเปิดโอกาสใหม่ๆ ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากทั้งการลงทุนและการบริโภคจากการเพิ่มจำนวนของประชากรในเมืองด้วยเช่นกัน


เมียนมา เป็นประเทศหนึ่งที่หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมือง ทั้งเพื่อดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคม รวมถึงการเพิ่มอัตราการบริโภคภายในประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเมียนมาได้วางแผนการพัฒนาหลายฉบับที่ให้ความสำคัญกับเมืองในฐานะการเป็นศูนย์กลางที่เศรษฐกิจและเฟืองจักรสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ทั้ง National Urban Policy Framework , National Spatial Development Framework หรือ A Strategic Urban Development Plan of Greater Yangon อย่างไรก็ดี ในช่วงปีที่ผ่านดูเหมือนจะไม่มีโครงการหรือแผนการพัฒนาเมืองใดที่ได้รับการกล่าวถึงเท่ากับ “New Yangon City Project”


New Yangon City Project

ที่มา : https://www.mingalarrealestateconversation.com/sites/default/files/yanan.jpgNew Yangon City Project หรือ Yangon New City Development Project เป็นโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ที่ได้รับการกล่าวขานอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสากรรมใหม่ของย่างกุ้งบนพื้นที่กว่า 20,000 เอเคอร์ เพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์กลางเมืองที่มีข้อจำกัดในการพัฒนาทั้งในเชิงขนาดของพื้นที่ การเป็นเขตอนุรักษ์ และความหนาแน่นของประชากร


U Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้งและนักการเมืองจากพรรคเอ็นแอลดีเป็นบุคคลที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการพัฒนาดังกล่าวนี้ภายใต้การบริหารโครงการแบบพิเศษที่ศูนย์กลางการดำเนินการอยู่ที่บริษัท New Yangon Development Company Limited หรือ NYDC ที่ถูกตั้งขึ้นใหม่ โดยมีรัฐบาลท้องถิ่นย่างกุ้งถือหุ้น 100% ภายใต้กฎหมาย Special Companies Act ทั้งนี้ NYDC จะทำหน้าที่เป็นองค์กรที่จะบริหารจัดการเขตเมืองใหม่และร่วมทุนกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาเขตเมืองใหม่นี้ภายใต้รูปแบบ Public-Private Partnership (PPP) โครงการดังกล่าวนี้แม้จะริเริ่มศึกษาโดยธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) รวมถึงได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนจากหลายประเทศ หากแต่เมื่อเดือนวันที่ 30 เมษายน 2018 NYDC ได้ลงนามข้อตกลงด้วยกรณีพิเศษแบบไม่ต้องมีการประกวดราคากับ China Communications Construction Company (CCCC) รัฐสาหกิจของจีน เพื่อจัดทำกรอบรายละเอียดข้อเสนอของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท่ามกลางข้อวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนถึงความโปร่งใสในการคัดเลือก คาดการณ์กันว่าบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้และพันธมิตรทางธุรกิจจะเป็นผู้คุมชะตากรรมที่สำคัญของ New Yangon City Project ทั้งนี้ ควรกล่าวด้วยว่า China Communications Construction Company เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการพัฒนาท่าเรือในประเทศศรีลังกา และเป็นหน่วยงานเรือธงหนึ่งของรัฐบาลจีนในการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ


บทบาทของประเทศจีนกับ New Yangon City Project ถูกมองจากหลายภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศเมียนมาว่ามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของรัฐบาลจีนที่ส่งอิทธิพลและสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจยังหลายประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในสายตาของ อองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐมองว่าการพัฒนาโครงการตามยุทธศาสตร์ BRI มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เมียนมาอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่รวมถึงภูมิภาคโดดยรวม และเธอเห็นว่าโครงการจาก BRI จะนำไปสู่การพัฒนาและประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประเทศและประชาชนเมียนมา หากผ่านการกลั่นกรองโดยละเอียดและมีความสอดคล้องกับแผนนโยบายของประเทศ[1]

อย่างไรก็ดี แม้การพัฒนา New Yangon City Project จะยังไม่ปรากฎให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในปัจจุบัน หากแต่โครงการพัฒนาดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของย่างกุ้งและเมียนมาอย่างมากในทศวรรษข้างหน้า ทั้งในด้านการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน การอพยพย้ายถิ่นของผู้คนเข้ามายังเขตเมืองใหม่ที่คาดการณ์ว่าหากพัฒนาแล้วเสร็จจะสามารถสร้างการจ้างงานในมากถึง 2 ล้านตำแหน่ง ในทางเดียวกัน ปัญหาทางด้านสังคมจากการสูญเสียที่ดินและที่อยู่อาศัยจากการถูกเวนคืน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มจำนวนประชากรในเขตเมืองย่างกุ้งและเมืองใหม่ย่างกุ้ง ก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายแสดงความห่วงใย อันเนื่องมาจากการพัฒนา New Yangon City Project มีทิศทางอย่างชัดเจนในการให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกและเป็นการพัฒนาเมืองที่เน้นการวางทิศทางจากบนสู่ล่าง ที่จะไม่สามารถตอบสนองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองในทุกมิติ และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าชาวเมืองโดยเฉพาะแรงงานในเมือง คนจนเมือง และชนชั้นกลางระดับล่างจะไม่ได้รับความสำคัญและถูกเบียดขับจากพื้นที่ของการมีชีวิตที่ดีในเมือง เฉกเช่นที่ปรากฎในหลายเมืองทั่วโลกที่มีลักษณะการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว

New Yangon City Project จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตาต่อไปในอนาคต ถึงผลกระทบและผลสะเทือนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

อ้างอิง

[1] https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/public-needs-reassuring-bri-related-new-yangon-city-project.html

© 2019 by Mekong Studies Center