• Mekong Chula

สวัสดียามเช้าบรูไน (1)

วัชรินทร์ ยงศิริ:


ที่มา: Kirklandphoto.com

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ประเทศไทยจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนที่เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวบรูไนเพื่อให้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียนให้ครบทั้งหมด 10 ประเทศ นับว่าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนสุดท้ายที่ผู้เขียนไปรู้จัก แม้จะใช้เวลาเพียงน้อยนิด 3 วันสำหรับการท่องเที่ยวก็ตาม สำหรับในความคิดของผู้เขียนแล้วประทับใจบรูไนมีเสน่ห์ให้น่าไปเยือนและไปรู้จัก


บรูไนที่ไปรู้จัก


บรูไนมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) คำว่า “บรูไน” มาจากภาษาสันสกฤต “varuna” มีความหมายว่า “น้ำ” หรือภาษาฮินดู หมายความว่า “god of rain” โดยมีกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) เป็นเมืองหลวง เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นผืนแผ่นดิน 5,270 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เขตร้อน 70%) และเป็นผืนน้ำ 500 ตารางกิโลเมตร


สภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในทะเลจีนใต้ มีพรมแดนทั้งหมดยาว 381 กิโลเมตร ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ส่วนทางด้านเหนือและด้านตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งริมทะเลจีนใต้มีระยะทางยาว 161 กิโลเมตร ประเทศบรูไนแบ่งออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong โดยเขต Temburong แยกออกมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ของประเทศมาเลเซียคั่นกลาง ส่วนอีก 3 เขตรวมกันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ดังนี้

- เขต Brunei-Muara เป็นที่ตั้งเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน จึงมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด และมีท่าเรือและการขนส่ง

- เขต Tutong เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

- เขต Belait เป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

- เขต Temburong เป็นพื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบรูไน


บรูไนมีจำนวนประชากรทั้งประเทศ 443,593 คน (ข้อมูลประมาณการโดยรัฐบาลบรูไน) ประกอบด้วยเชื้อชาติมาเลย์ 67% จีน 15% และอื่น ๆ 18% ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม ประชากรนับถือศาสนาอิสลามคิดเป็น 78.80% ส่วนที่เหลือเป็นศาสนาอื่น ได้แก่ ศาสนาคริสต์ 8.69% ศาสนาพุทธ 7.83% และอื่น ๆ 4.68% (ข้อมูลปี 2554) ภาษาที่ใช้ออกเป็นกฎหมายให้ใช้ภาษามลายูและอักษรยาวี (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ และจีน


ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าบรูไนอุดมไปด้วย ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนป่าไม้ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ดังนั้น รายได้หลักของบรูไนจึงมาจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ


ระบอบการปกครองของบรูไน เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ตามหลักปรัชญา “ราชาธิปไตยอิสลามมลายู” (Melayu Islam Beraja – MIB หรือ Malay, Islamic, Monarchy) ที่เรียกว่า หลักการไตรลักษณ์ ประกอบด้วย ชาวมลายู ศาสนาอิสลาม และสถาบันกษัตริย์ หมายถึง การเป็นรัฐของชาวมาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลาม ภายใต้การปกครองของสุลต่าน บรูไนใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นชาตินิยมและธำรงรักษาวัฒนธรรมอิสลามมลายูของชาติ


ประมุขประเทศของบรูไน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซ ซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2510 เป็นสมเด็จพระราชาธิบดี องค์ที่ 29 ของราชวงศ์ Bolkiah ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี รัฐบาลบรูไนและประชาชนชาวบรูไนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ด้วยระบอบราชาธิปไตยพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรัฐบาลฝ่ายบริหาร และทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทรงควบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพบรูไนด้วย นอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรงการต่างประเทศและการค้า สำหรับคณะรัฐมนตรีมีทั้งสิ้นจำนวน 22 คน แต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี


ระบบกฎหมาย บรูไนใช้หลักกฎหมายอังกฤษเป็นต้นแบบการออกกฎหมาย สำหรับชาวมุสลิมใช้ Islamic Shari’a law แทนกฎหมายแพ่งในหลายสาขา เมื่อปี 2557 บรูไนได้เปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศอิสลามสายกลางที่มีความเข้มงวด ดังนั้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลบรูไนจึงประกาศใช้กฎหมายอาญาอิสลาม (Syariah Penal Code) อย่างเป็นทางการ ซึ่งกฎหมายนี้มีบทลงโทษรุนแรง จุดประสงค์การปกครองโดยใช้แนวทางศาสนาอิสลามที่เคร่งครัดเป็นกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างความสงบและความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นในสังคม


ประวัติศาสตร์ บรูไนตกเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2431 มานานถึง 95 ปี ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 แต่ให้เอาวันที่ 23 กุมภาพันธ์เป็นวันชาติบรูไน จากประวัติศาสตร์บรูไน ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 เคยรุ่งเรืองและมีอำนาจปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและแผ่ขยายไปถึงหมู่เกาะซูลู (Sulu) (ของฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน) ซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเสียงทางการค้าพวกเครื่องเทศ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 นั้นประเทศตะวันตก เช่น สเปน แผ่อำนาจแสวงหาดินแดนเข้ามาในฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือ ขณะที่ฮอลันดา (ดัชท์) แสวงหาอาณานิคมทางตอนใต้เกาะบอร์เนียว คือ หมู่เกาะชวา และหมู่เกาะโมลุกกะ ส่งผลให้บรูไนต้องเสียดินแดนและเสื่อมอำนาจลง จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 18 ใน พ.ศ. 2431 บรูไนยินยอมอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ เพราะกลัวว่าจะเสียดินแดนเพิ่มขึ้นอีกจนไม่เหลือ ดังนั้นใน พ.ศ. 2449 บรูไนได้ลงนามในสนธิสัญญากับอังกฤษ ยินยอมอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ


ข้อสังเกตจากการไปเที่ยวบรูไน


ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบรูไนมีรายได้หลักเข้าประเทศจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยรายได้มาจากน้ำมันประมาณ 48% และก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 43% (หรือคิดเป็น 90% ของการส่งออกทั้งหมด) (ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ รัฐบาลบรูไนตระหนักดีแล้วว่าคงไม่สามารถพึ่งพารายได้หลักจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ตลอดไป เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำมันสำรองที่ยืนยันแล้ว (proven reserve) ของบรูไนจะหมดลงในอีกประมาณ 25 ปีข้างหน้า และปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองที่ยืนยันแล้วจะหมดลงในอีก 40 ปีข้างหน้า (ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ด้วยเหตุนี้ถ้าหากบรูไนไม่ปรับตัวไปหาอุตสาหกรรมและบริการอื่นที่ไม่ใช้พลังงานเป็นพื้นฐานอย่างทันท่วงที อาจจะทำให้สภาพเศรษฐกิจในอนาคตของบรูไนต้องเผชิญกับความยากลำบาก ดังนั้นรัฐบาลบรูไนจึงได้เร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการต่าง ๆ สร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ


ในเดือนมกราคม 2551 รัฐบาลบรูไนได้ประกาศแผนพัฒนาในระยะยาวออกมาเป็นฉบับแรก ชื่อ “วิสัยทัศน์บรูไน ปี 2578” (Wawasan Brunei 2035 หรือ Vision Brunei 2035) เป็นวิสัยทัศน์แห่งชาติหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยจะใช้ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาระยะกลาง 5 ปี แผนนี้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ จากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติไปเป็นเศรษฐกิจตัวอื่นที่ไม่ใช่พลังงาน (Non-energy-based-industries and services)


ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลบรูไนเลือกขึ้นมาพัฒนา เนื่องจากเป็นคลัสเตอร์ (cluster) หนึ่งที่รัฐบาลบรูไนเล็งเห็นว่ามีศักยภาพในการสร้างและรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้จากข้อมูลของ World Data Atlas ปี 2560 ยังระบุว่า ในปี 2559 รายได้จากการท่องเที่ยวของบรูไนมีส่วนแบ่ง GDP ของประเทศถึง 7.2% และมีผลชี้วัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10% ช่วงสิ้นปี 2560 หรือประมาณ 240,689 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสิ้นปี 2559 ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 218,809 คน หรือคิดเป็น 0.3% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน


หลังจากประกาศแผนวิสัยทัศน์บรูไน ปี 2578 แล้ว รัฐบาลบรูไนได้เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในบรูไนเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางอากาศจากจำนวน 218,000 คนในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 451,000 คนในปี 2573 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น 178.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1.1% ของ GDP ของประเทศ

พระราชวัง Istana Nurul Iman (วัชรินทร์ ยงศิริ, ธันวาคม 2561)

การท่องเที่ยวครั้งนี้ผู้เขียนได้เยี่ยมชมมัสยิดที่สำคัญ 2 แห่ง คือ มัสยิด Omar Ali Saiffuddien เป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดี องค์ที่ 28 สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบัน รูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบอิสลามกับแบบอิตาลี ภายในมัสยิดประดับและตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีสวยงาม ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล อีกมัสยิดหนึ่งคือ มัสยิด Jame Asr Hassanal Bolkiah เป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดี องค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน สร้างขึ้นในโอกาสฉลองพระราชพิธีรัชดาภิเษก ครองราชย์ครบ 25 ปี มีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก เช่น หินอ่อนจากอิตาลี แชนเดอเลียร์ทองคำแท้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาจากออสเตรีย เป็นต้น ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 7 ปี เริ่มก่อสร้างปี 2530-2537 มัสยิดทองคำแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไนและได้ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันและพระราชวงศ์ นับเป็นพระราชวังใหญ่ที่สุดในโลก


ที่มา: วัชรินทร์ ยงศิริ, ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ ยังเที่ยวชมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของบรูไนในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ซึ่งจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องบรรณาการจากสุลต่านรัฐต่าง ๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดี พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ซึ่งแสดงรูปแบบการใช้ชีวิตและแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน และเที่ยวชม Brunei’s Arts and Handicraft และเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ Brunei Maritime ซึ่งแสดงเส้นทางเดินเรือ การขนส่งสินค้าสมัยโบราณ ที่น่าชม คือ การจัดแสดงวัตถุโบราณ เช่น ภาชนะกระเบื้องเคลือบ ถ้วย ชาม กาน้ำชา หม้อ ไห จากจีน เวียดนาม และไทย ที่ใส่เรือสำเภามาค้าขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าท้องถิ่นของบรูไน เช่น เครื่องเทศ เครื่องหวาย แป้งสาคู เป็นต้น และเกิดเรืออับปางลงในบริเวณน่านน้ำบรูไน ทางการจึงมีการกู้วัตถุโบราณเหล่านี้ขึ้นมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia (1) (วัชรินทร์ ยงศิริ, ธันวาคม 2561)

พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia (2) (วัชรินทร์ ยงศิริ, ธันวาคม 2561)

จุดท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นจุดขายของบรูไน คือ การเยี่ยมชมชุมชน ดูวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบรูไน และวัฒนธรรมอิสลามที่หมู่บ้านกลางน้ำกำปงไอเยอร์ (Kampong Ayer) ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน ในเมืองหลวงบันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งนับว่าเป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีผู้คนอาศัยอยู่ต่อเนื่องกันมานานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน ปัจจุบันมีการซ่อมสร้างบ้านด้วยวัสดุที่คงทนยิ่งขึ้น เช่น ใช้เสาคอนเกรีต ฝาบ้านก่อด้วยอิฐฉาบปูนทดแทนไม้ และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องแทนมุงด้วยใบจาก


เรือโดยสารไปหมู่บ้านกลางน้ำกำปงไอเยอร์ (วัชรินทร์ ยงศิริ, ธันวาคม 2561)

ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตได้ว่า เป็นการจัดฉากขายการท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือไปขึ้นบ้านเพื่อจิบน้ำชายามบ่ายพร้อมขนมท้องถิ่นที่บ้านของชาวบ้านซึ่งรับจัดขายทัวร์ นับว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านบรูไนหลาย ๆ ครอบครัว มีนักท่องเที่ยวจากหลาย ๆ ประเทศหมุนเวียนกันขึ้นไปที่บ้านรับจัดขายทัวร์ เหล่านักท่องเที่ยวก็ตื่นเต้นพากันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก อาจมีกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเดินไปตามสะพานเชื่อมต่อของหมู่บ้านเพื่อเที่ยวชม แต่คณะทัวร์ของผู้เขียนโชคไม่ดีพบกับฝนที่ตกหนักจึงไม่มีโอกาสเดินชมหมู่บ้าน


แถมท้ายโปรแกรมมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในทุกคณะทัวร์ โดยจัดล่องเรือขึ้นไปทางตอนเหนือของแม่น้ำบรูไน ไปดูลิงโพรบอสซีส (Proboscis monkey) หรือลิงจมูกยาวซึ่งอาศัยอยู่ในป่าริมแม่น้ำ ด้วยสภาพป่าของบรูไนยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศจึงยังมีลิงจมูกยาวอาศัยอยู่มาก และโชคก็เข้าข้างคณะทัวร์ของผู้เขียนได้เห็นฝูงลิงค่อนข้างใหญ่


ป่าโกงกางและต้นจากที่อุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำบรูไน (วัชรินทร์ ยงศิริ, ธันวาคม 2561)

ผู้เขียนมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบรูไนว่าสามารถขยายตัวได้อีก เพราะบรูไนยังมีแหล่งธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา น้ำตก อยู่อีกมากให้เที่ยวและทำกิจกรรม ในเขต Temburong ทางตะวันออก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในหลายระดับอายุ อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ในบรูไนยังมีอันตรายแฝงอยู่จากจระเข้ซึ่งยังมีอยู่ชุกชม ดังนั้น จึงควรจัดในรูปแบบเดินป่า (Trekking) โดยสามารถลงทุนสร้างทางเดินสะพานสูงเชื่อมต่อระหว่างยอดไม้ในป่า หรือการจัดกิจกรรมโหนสลิงระหว่างต้นไม้


จากข้อมูลที่ผู้เขียนค้นคว้ามาเป็นที่น่ายินดี เมื่อรัฐบาลบรูไนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการสำคัญระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยให้บริษัททัวร์และธุรกิจการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ (public-private partnerships) ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ ๆ (emerging products) ด้วยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบรูไนมากขึ้น โดยมีจุดขายนอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การดำน้ำชมปะการัง การล่องเรือชมแท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น (ผู้เขียนขอหมายเหตุไว้ตรงนี้ว่า ยังไม่มีบริษัทท่องเที่ยวจากประเทศไทยจัดรายการท่องเที่ยวในลักษณะนี้)


ในตอนต่อไป ผู้เขียนจะได้เล่าให้ฟังถึงประเทศบรูไน ผ่านอาหารการกิน ชีวิตความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในด้านต่างต่างๆ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


โปรดติดตาม !!!

100 views

© 2019 by Mekong Studies Center